Thai / English

สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 33/1450 หมู่ 10 ถนนลาดพร้าว 54 (ซ.โชคชัย 4) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 นายบรรจง บุญรัตน์ (ประธาน) นายชะลอ ชนะสราญรมณ์ (รองประธาน) นายินชวน ขันคำ (เลขาธิการ) โทรศัพท์ 029328215

รายชื่อสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก