Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม สิ่งทอและตัดเย็บ      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 17 มิ.ย. 2531       ทะเบียนสหภาพเลขที่ สป.168      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานทรงชัยปั่นทอ

ชื่อสหภาพ(English) Shongchai Worker      

ที่อยู่เลขที่ 123       หมู่ 1       ซอย -       ถนน -      

ต.ปากคลองบางปลากด       อ.พระสมุทรเจดีย์       จังหวัด สมุทรปราการ      

รหัสไปรษณีย์ 10290       หมายเลขโทรศัพท์ 08161194       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน 270 หมู่ 1 ซอยวัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 700 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) ปี จำนวน 2400 บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท ทรงชัยปั่นทอ บจก       ชื่อบริษัท (English) Thai Alliance Textile Co.,Ltd      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -