Thai / English

สภาคืออะไร
สภาองค์การลูกจ้างเป็นองค์กรแรงงานระดับชาติ หรือเป็นศูนย์กิจกรรมแรงงานระดับชาติที่จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมายกับทางราชการ โดยมีองค์กรสมาชิกไม่ต่ำกว่า 15 องค์กรซึ่งอาจเป็นสหภาพแรงงานหรือสหพันธ์ก็ได้ ในปัจจุบันมีสภาแรงงานที่จดทะเบียนอยู่ 9 แห่ง วัตถุประสงค์หลักของสภาแรงงานคือ
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ลูกจ้างคนงาน
2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์
สภาแรงงาน