Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิคส์      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 26 ส.ค. 2548       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.922      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานอิเล็คทรอนิคส์ และแม็คคานิคส์ในเครือ

ชื่อสหภาพ(English) Electronic And Maccanic Labour Union      

ที่อยู่เลขที่ 33/1450       หมู่ 10       ซอย โชคชัย 4(54)       ถนน ลาดพร้าว      

แขวง ลาดพร้าว       เขต ลาดพร้าว       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10310       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ นายสุรเชษฐ์ วิสมิตนันท์       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 300 คน      เป็นหญิง 190 คน      เป็นชาย 85 คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด 395 คน      พนักงานหญิง 250 คน      พนักงานชาย 145 คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ ดำเนินกิจกรรมอยู่       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) ปี จำนวน 3600 บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท บ.เอนี่ออนอิเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ เกาหลี