Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม -      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 20 ม.ค. 2546       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.803      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานวินเบสท์สัมพันธ์

ชื่อสหภาพ(English) Winbest Samphan Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 33/1450       หมู่ 10       ซอย โชคชัย 4 ซอย 54       ถนน ลาดพร้าว      

แขวง ลาดพร้าว       เขต ลาดพร้าว       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10310       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 300 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) ปี จำนวน 2400 บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท -       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -