Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิคส์      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 19 ก.พ. 2551       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.990      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานซัมโบชินโด

ชื่อสหภาพ(English) Sambo Shindo Labour Union      

ที่อยู่เลขที่ 45       หมู่ 9       ซอย -       ถนน -      

แขวง ต.แสนแสบ       เขต อ.มีนบุรี       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 0       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ นายอรุณ ค้ำคูณ       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 500 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด 720 คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด 350 คน      เป็นหญิง 350 คน      เป็นชาย 0 คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ ดำเนินกิจกรรมอยู่       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) ปี จำนวน 3600 บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท บ.ซัมโบชินโด(ประเทศไทย) จำกัด       ชื่อบริษัท (English) Sambo shindo(Thialand) Co.,Ltd      

ที่อยู่บริษัท นายจ้างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -