Thai / English

กลุ่มย่านคืออะไร
นอกจากการจัดตั้งสหพันธ์แรงงานและสภาแรงงานซึ่งมีข้อจำกัดในแง่รูปแบบตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์แล้ว ยังได้มีการจัดประชุมร่วมกันและมีการทำการศึกษาในสหภาพที่ทำการภายในพื้นที่ใกล้เคียงกันอีกด้วย องค์กรซึ่งมาจากสหภาพที่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันซึ่งรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการเหล่านี้มักจะเรียกว่ากลุ่มสหภาพเขต
กลุ่มย่าน