Thai / English

สภาองค์การลูกจ้างสภาลูกจ้างแห่งชาติ
ที่อยู่ 586/248-250 หมู่ 2 หมู่บ้านซิตี้วิลเลจ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 นายสุชิน ทับพลี (ประธาน) นายบรรณชา ประเสริฐสวรรค์ (รองประธาน) นายนิกร โภคสาร (เลขาธิการ) โทรศัพท์ 0-2702-2596

รายชื่อสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก