Thai / English

กลุ่มสหภาพแรงงานย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่
ที่อยู่ 200/11 หมู่ 6 ต.อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 ประธาน/หรือผู้ประสานงาน คุณสงวน ขุนทรง เบอร์ติดต่อ 086-6282649 คุณวิไลวรรณ แซ่เตีย เบอร์ติดต่อ 081-1787489 โทรศัพท์ 02-8104698

รายชื่อสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก