Thai / English

กลุ่มสหภาพแรงงานย่านพระประแดง-สุขสวัสดิ์ และราษฎร์บูรณะ
ที่อยู่ 283 ม.1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 024630058

รายชื่อสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก