Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม ก่อสร้าง      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 18 ก.พ. 2541       ทะเบียนสหภาพเลขที่ สป.596      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานเอฟ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง

ชื่อสหภาพ(English) FM Engineering Worker      

ที่อยู่เลขที่ 1/3       หมู่ 7       ซอย -       ถนน สุขสวัสดิ์      

ต.บางจาก       อ.พระประแดง       จังหวัด สมุทรปราการ      

รหัสไปรษณีย์ 10130       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน 202 หมู่ 1 ต.บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ      

ประธานสหภาพ นายไพบูลย์ สารรัมย์       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 43 คน      เป็นหญิง 9 คน      เป็นชาย 34 คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด 48 คน      พนักงานหญิง 28 คน      พนักงานชาย 20 คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ ดำเนินกิจกรรมอยู่       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง 2 ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) ปี จำนวน 2000 บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท บริษัทเอเอ็มเอ็นจิเนียริ่งจำกัด       ชื่อบริษัท (English) F.M.Engineering co.,Ltd.      

ที่อยู่บริษัท เอารัดเอาเปรียบสภาพการจ้าง      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ ไทย