Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 27 มิ.ย. 2518       ทะเบียนสหภาพเลขที่ สป.012      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานผู้ผลิตยางรถยนต์แห่งประเทศไทย

ชื่อสหภาพ(English) Thailand Tyre Labour Union      

ที่อยู่เลขที่ 14/40       หมู่ 9       ซอย ม.ยุพาทอง       ถนน ปู่เจ้าสมิงพราย      

ต.สำโรงกลาง       อ.พระประแดง       จังหวัด สมุทรปราการ      

รหัสไปรษณีย์ 10130       หมายเลขโทรศัพท์ 027545744       หมายเลขโทรสาร 027545744      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ นายวิชัย ส้มโอชา       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 680 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย 680 คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด 1460 คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด 400 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย 62 คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ ดำเนินกิจกรรมอยู่       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง 1 ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) ปี จำนวน 480 บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท บริษัท ยางสยาม พระประแดง จำกัด       ชื่อบริษัท (English) Siam Tyre Phrapradaeng Co., Ltd.      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท 021834665       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ ฝรั่งเศส