Thai / English

สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย
ที่อยู่ 44 หมู่ 1ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 081-2792784 นายชัยยุทธ ชูสกุล

รายชื่อสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิก