Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 3 ก.ค. 2527       ทะเบียนสหภาพเลขที่ สป.116      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานอีเทอร์นัลเรซิน

ชื่อสหภาพ(English) Eternal Resin Labour Union      

ที่อยู่เลขที่ 47/2       หมู่ 5       ซอย -       ถนน -      

ต.บางเสาธง       อ.บางพลี       จังหวัด สมุทรปราการ      

รหัสไปรษณีย์ 10540       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 144 คน      เป็นหญิง 14 คน      เป็นชาย 130 คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท บริษัท อีเทอร์นอลเรซิ่น จำกัด       ชื่อบริษัท (English) Eternal Resin Company Ltd.      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท 022368604      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -