Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 31 ส.ค. 2533       ทะเบียนสหภาพเลขที่ สบ.10      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานไทยเปอร์อ๊อกไซด์

ชื่อสหภาพ(English) Thai Peroxide Labour Union      

ที่อยู่เลขที่ 124/136       หมู่ -       ซอย -       ถนน -      

ต.ตาลเดี่ยว       อ.แก่งคอย       จังหวัด สระบุรี      

รหัสไปรษณีย์ 18110       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 51 คน      เป็นหญิง 12 คน      เป็นชาย 39 คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท บริษัท ไทยเปอร์ออกไซด์ จำกัด       ชื่อบริษัท (English) Thai Peroxide Co., Ltd.      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -