Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 6 ต.ค. 2547       ทะเบียนสหภาพเลขที่ ปจ.5/47      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานซันโยแห่งประเทศไทย

ชื่อสหภาพ(English) Sanyo Union of Thailand      

ที่อยู่เลขที่ 505       หมู่ 3       ซอย 17       ถนน หมู่บ้านนาดีสัมพันธ์      

ต.นาดี       อ.นาดี       จังหวัด ปราจีนบุรี      

รหัสไปรษณีย์ 25220       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน 610 หมู่ 1 ต.สำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 25220      

ประธานสหภาพ นายเสนอ ชั่งทอง       เบอร์โทร 0861537034      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1200 คน      เป็นหญิง 430 คน      เป็นชาย 770 คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด 1500 คน      พนักงานหญิง 650 คน      พนักงานชาย 850 คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด 800 คน      เป็นหญิง 650 คน      เป็นชาย 150 คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ ดำเนินกิจกรรมอยู่       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง 1 ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) ปี จำนวน 500 บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท ไฮเออร์ อิเล็คทริค (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ จีน