Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม -      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 10 ก.พ. 2543       ทะเบียนสหภาพเลขที่ ชบ.48/43      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานพาราเวิล์ด เฟอร์นิเจอร์

ชื่อสหภาพ(English) Paraworld Furniture Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 112       หมู่ 11       ซอย -       ถนน -      

ต.หนองเหียง       อ.พนัสนิคม       จังหวัด ชลบุรี      

รหัสไปรษณีย์ 20140       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 180 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท -       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -