Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภค      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 19 ก.พ. 2519       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.074      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานพนักงานคอลเกตฯ ประเทศไทย

ชื่อสหภาพ(English) Union of Colgate Employee Thailand      

ที่อยู่เลขที่ 16/155       หมู่ -       ซอย พหลโยธิน 48       ถนน พหลโยธิน      

แขวง อนุสาวรีย์       เขต บางเขน       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10900       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน 41/201 ม.12 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000      

ประธานสหภาพ นายวิสาน อาดัม       เบอร์โทร 0817050048      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 356 คน      เป็นหญิง 119 คน      เป็นชาย 237 คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด 900 คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด 900 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ ดำเนินกิจกรรมอยู่       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง 3 ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) ปี จำนวน 500 บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย)บจก       ชื่อบริษัท (English) Colgate-Palmolive[Thailand] Co.,Ltd      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท 038214111      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ อเมริกา