Thai / English

สมาคมกฎหมายแรงงาน (ประเทศไทย)

ผศ . ดร . ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามกำแหง
หัวหมาก กรุงเทพ ฯ 10240
โทร ./ แฟกซ์ 0-2319-2095

ก่อตั้ง : กรุงเทพ ฯ ประเทศไทย เมื่อปี พ . ศ . 2528
วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อส่งเสริมการศึกษาและวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
  • เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางให้สมาชิกและผู้สนใจมาพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
  • เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
  • เพื่อจัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสารเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

กิจกรรม :

  • เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกและประชาชนผู้สนใจโดยการจัดประชุม สัมมนา ฯลฯ ได้รับรู้เท่ากันเกี่ยวกับแนวโน้มและการพัฒนากฎหมายแรงงาน
  • ให้บริการร่วมกับองค์กรอื่น ๆ สำหรับการส่งเสริมการศึกษากฎหมายแรงงาน

ที่มา : ไดอารี่แรงงาน 2544 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท หน้า 70