Thai / English

ศูนย์บริการข้อมูลและอบรมแรงงาน (ศบร.)

166/23 นัฐกานต์ 3 ถนนพหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ 10220
โทร . 0-2972-6385 โทร ./ แฟกซ์ 0-2972-7035

ก่อตั้ง : พฤษภาคม 2534
วัตถุประสงค์ :

  • เพื่อจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมที่ให้ความรู้อื่น ๆ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีความรู้และตระหนักถึงสิทธิของตน
  • เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานรวมกลุ่มขึ้นเป็นองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อยกสถานภาพของผู้ใช้แรงงานและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
  • เพื่อรณรงค์ให้มีการแก้ไขกฎหมายแรงงานเพื่อให้สามารถปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานได้ดีขึ้น และเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้แรงงานหากมีการปฏิเสธไม่ยอมรับ หรือละเมิดสิทธิของผู้ใช้แรงงาน

กิจกรรม :

  • จัดการฝึกอบรม
  • ส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานรวมกลุ่มขึ้นเป็นองค์กร
  • ให้การสนับสนุนนโยบาย
  • ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
  • ออกจดหมายข่าวผู้ใช้แรงงาน

ที่มา : ไดอารี่แรงงาน 2544 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท หน้า 66