Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม -      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 9 ก.พ. 2531       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.384      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานไทยกรีนแลนด์

ชื่อสหภาพ(English) Thai Greenland Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 852/7       หมู่ -       ซอย -       ถนน เพชรบุรีตัดใหม่      

แขวง มักกะสัน       เขต ราชเทวี       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10400       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 38 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท -       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -