Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม อาหารและเครื่องดื่ม      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 6 ธ.ค. 2533       ทะเบียนสหภาพเลขที่ สป.285      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานไทยอกริฟู๊ดส์

ชื่อสหภาพ(English) Thai Agri Foods Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 47/16       หมู่ 9       ซอย -       ถนน -      

ต.บางปลา       อ.บางพลี       จังหวัด สมุทรปราการ      

รหัสไปรษณีย์ 10540       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ บมจ       ชื่อบริษัท (English) Thai Agri Foods PCL      

ที่อยู่บริษัท 155/1 หมู่ 1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -