Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม ธนาคาร      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 29 ต.ค. 2529       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.337      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้

ชื่อสหภาพ(English) Hongkong and Shianghai Bank Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 109/12       หมู่ -       ซอย ลาดพร้าว 18       ถนน ลาดพร้าว      

แขวง ลาดยาว       เขต จตุจักร       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10140       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท -       ชื่อบริษัท (English) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited      

ที่อยู่บริษัท อาคาร HSBC , 968 ถ. พระราม 4แขวง สีลม เขต บางรักกรุงเทพ 10500      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -