Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิคส์      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 24 ก.ค. 2529       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.328      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานลูกจ้าง ลิงค์-คาร์ไลล์

ชื่อสหภาพ(English) Link Car Line Employees Union      

ที่อยู่เลขที่ 58       หมู่ 14       ซอย -       ถนน สุวินทวงศ์      

แขวง แขวงกระทุ่มราย       เขต เขตหนองจอก       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10530       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท ลิงค์-คาร์ไลล์, บจก       ชื่อบริษัท (English) LINK - CARLINE CO.,LTD      

ที่อยู่บริษัท 58 หมู่ 14 ถ.สุวินทวงศ์ กม.22 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กทม.10530      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -