Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 20 ส.ค. 2528       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.298      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานสยามธานี เฟอร์นิเจอร์

ชื่อสหภาพ(English) Siam Thani Furniture Labour Union      

ที่อยู่เลขที่ 2/494       หมู่ 13       ซอย แฟลต 2       ถนน เสรีไทย      

แขวง มีนบุรี       เขต มีนบุรี       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10510       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท สยามธานี เฟอร์นิเจอร์ บจก       ชื่อบริษัท (English) Siam Tani Furniture Co., Ltd.      

ที่อยู่บริษัท คู 3 หมู่ 14 เขตอุตสาหกรรมบ้านฉาง ถ . บึงกุ่ม มีนบุรี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10510.      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -