Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม ยานยนต์      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 21 มิ.ย. 2528       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.292      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานเอส เอ เอส

ชื่อสหภาพ(English) SAS Labour Union      

ที่อยู่เลขที่ 62       หมู่ 12       ซอย -       ถนน กิ่งแก้ว      

ต.ราชาเทวะ       อ.บางพลี       จังหวัด สมุทรปราการ      

รหัสไปรษณีย์ 10270       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) ปี จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท -       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -