Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม -      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 13 มี.ค. 2541       ทะเบียนสหภาพเลขที่ ปท.165      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานกามาคัตสึ นวนคร

ชื่อสหภาพ(English) Kamakassu Nawanakhon Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 18/227       หมู่ 13       ซอย ทับทิมศรี       ถนน -      

ต.คลองหนึ่ง       อ.คลองหลวง       จังหวัด ปทุมธานี      

รหัสไปรษณีย์ 12120       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน 90/1623 หมู่ 6 ซอย คุณพระ ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 380 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) ปี จำนวน 1200 บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท -       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -