Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม ธนาคาร      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 31 มี.ค. 2525       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.209      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานธนาคารแห่งอเมริกา เอ็น เอ

ชื่อสหภาพ(English) America NA Bank Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 87/2       หมู่ -       ซอย อาคารซีอาซีทาวเวอร์ ชั้น 33       ถนน วิทยุ      

แขวง ลุมพินี       เขต ปทุมวัน       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10330       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 25 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น       ชื่อบริษัท (English) Bank of America      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท 022543971      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -