Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม ก่อสร้าง      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 29 ธ.ค. 2524       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.203      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานผู้ปฏิบัติงาน ชิโน-ไทย

ชื่อสหภาพ(English) Sino-Thai Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 40       หมู่ -       ซอย -       ถนน บางนา-ตราด      

แขวง บางนา       เขต พระโขนง       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10260       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บมจ       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท 32/59-60 ชั้น 28-30 อาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์ ซ.สุขุมวิท 21 ถ.อโศก      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ ญี่ปุ่น