Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม แก้ว      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 18 ส.ค. 2536       ทะเบียนสหภาพเลขที่ ชบ.33/36      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานกระจกไทยอาซาฮี ชลบุรี

ชื่อสหภาพ(English) Thai Asahi Glass Labour Union Chonburi      

ที่อยู่เลขที่ 299/47       หมู่ -       ซอย 1/2       ถนน -      

ต.คลองตำหรุ       อ.เมือง       จังหวัด ชลบุรี      

รหัสไปรษณีย์ 20000       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน 19/122 หมู่ 1 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000      

ประธานสหภาพ นายพีรศักดิ์ สกุลเขียว       เบอร์โทร 0811040978      

E-mail สหภาพ agc-labour-union@hotmail.com , infocenter_tagl@yahoo.com       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด 203 คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ ดำเนินกิจกรรมอยู่       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) ปี จำนวน 500 บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) โรงงานชลบุรี       ชื่อบริษัท (English) AGC Flat Glass (Thailand) Public Company      

ที่อยู่บริษัท 700/22 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000      

เบอร์โทรบริษัท 038213063       เบอร์โทรสารบริษัท 038213070      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -