Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม ปิโตรเลี่ยม      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 26 มิ.ย. 2518       ทะเบียนสหภาพเลขที่ ชบ.03      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานโรงกลั่นน้ำมันไทย

ชื่อสหภาพ(English) Thai Oil Refinery Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 12       หมู่ -       ซอย พิพัฒนา 2       ถนน สุขุมวิท      

ต.ศรีราชา       อ.ศรีราชา       จังหวัด ชลบุรี      

รหัสไปรษณีย์ 20110       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน 33 ถ.ศรีราชานคร 5 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110      

ประธานสหภาพ นายนิพนธ์ ภิรมย์ลาภา       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 538 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ ดำเนินกิจกรรมอยู่       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท -       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -