Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 27 มิ.ย. 2548       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.918      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาซัมซุง

ชื่อสหภาพ(English) Leader of Samsung Labour Union      

ที่อยู่เลขที่ 33/1450       หมู่ 10       ซอย โชคชัย 4(54)       ถนน ลาดพร้าว      

แขวง ลาดพร้าว       เขต ลาดพร้าว       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10310       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด 3200 คน      พนักงานหญิง 2650 คน      พนักงานชาย 550 คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท บ.ซัมซุงอิเลคโทรแมคคานิคส์(ไทยแลนด์)       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท 93 ม.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -