Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 11 พ.ย. 2523       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.163      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานกิจการรถวอลโว่แห่งประเทศไทย

ชื่อสหภาพ(English) Volvo Cars Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 1813/191       หมู่ -       ซอย -       ถนน จรัลสนิทวงศ์      

แขวง บางบำหรุ       เขต บางพลัด       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10700       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย)บจก       ชื่อบริษัท (English) Volvo car(Thailand)Co.,Ltd      

ที่อยู่บริษัท 1527 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ 10250      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ ไทย