Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม -      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 18 พ.ย. 2546       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.841      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานเทร็นด์สสัมพันธ์

ชื่อสหภาพ(English) Trade Samphan Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 427/35       หมู่ 2       ซอย -       ถนน เศรษฐกิจ 1      

อ้อมน้อย       กระทุ่มแบน       จังหวัด สมุทรสาคร      

รหัสไปรษณีย์ 74110       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน 277 หมู่ 3 ถ.ราษฎร์บูรณะ แขวง ราษฎร์บูรณะ เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 89 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท -       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -