Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม -      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 24 ส.ค. 2547       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.886      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานคิตากาว่า (ประเทศไทย)

ชื่อสหภาพ(English) Kitakawa (Thailand) Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 65/43       หมู่ -       ซอย -       ถนน -      

แขวง ดอกไม้       เขต ประเวศ       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10250       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน 120/46 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 250 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) เดือน จำนวน 100 บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท บริษัท คิตากาว่า (ประเทศไทย) จำกัด       ชื่อบริษัท (English) KITAGAWA(THAILAND) Co,.Ltd      

ที่อยู่บริษัท 39 Mo 8 Bo-Win Sriracha Chonburi 20230 Thailand      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -