Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม ขนส่ง      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 2 มิ.ย. 2540       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.676      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานคอนเทอมเฟรท

ชื่อสหภาพ(English) Contemfrate Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 108       หมู่ -       ซอย ตรอกสวนหลวง 1       ถนน เจริญกรุง      

แขวง บางคอแหลม       เขต บางคอแหลม       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10120       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท คอนเทอมเฟรท (ประเทศไทย) บจก       ชื่อบริษัท (English) CONTERM FREIGHT (THAILAND) CO., LTD.      

ที่อยู่บริษัท 3656/26 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พระราม 4 กรุงเทพฯ,      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -