Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม สิ่งทอและตัดเย็บ      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 11 ส.ค. 2538       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.636      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานจิน่าแมนูแฟคเจอร์เรอร์

ชื่อสหภาพ(English) Jina Manufacturer Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 83/8       หมู่ 3       ซอย อ่อนนุช       ถนน สุขุมวิท      

แขวง ลาดกระบัง       เขต ลาดกระบัง       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10520       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท จิน่า แมนูแฟคเจอร์เรอร์ ไทย บจก       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท 216 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ. 0 2728 2608. 0 2728 2609      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -