Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม ก่อสร้าง      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 21 มี.ค. 2556       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.1121      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานเครื่องเรือนและผลิตภัณฑ์ไม้แห่งประเทศไทย

ชื่อสหภาพ(English) Furniture and Workers Union Of Thailand      

ที่อยู่เลขที่ 32       หมู่ -       ซอย นครลุง 8       ถนน -      

แขวง บางไผ่       เขต บางแค       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10160       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 60 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด 250 คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ ดำเนินกิจกรรมอยู่       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท โต๊ะจักร ไทยประดิษฐ์ จำกัด       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท 270 นครลุง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม 10160      

เบอร์โทรบริษัท 024211957-8       เบอร์โทรสารบริษัท 024211862      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ ไทย