Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิคส์      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 3 ก.พ. 2555       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.1109      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานโพรเนคอิเล็คทรอนิคส์

ชื่อสหภาพ(English) Pronec Electronic Labour Union      

ที่อยู่เลขที่ 46/12       หมู่ 1       ซอย -       ถนน -      

แขวง สีกัน       เขต ดอนเมือง       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ -       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 220 คน      เป็นหญิง 209 คน      เป็นชาย 11 คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด 810 คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท บริษัท โพรเนค (ประเทศไทย) จำกัด       ชื่อบริษัท (English) Pronec (Thailand) Co.Ltd      

ที่อยู่บริษัท 3/51 หมู่ที่ 8 ถ.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -