Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม เหล็ก      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 7 ก.พ. 2554       ทะเบียนสหภาพเลขที่ รย.98/2554      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานกลุ่มรักอิสรภาพ

ชื่อสหภาพ(English) Rak Itsaraphap Workers’ Union”      

ที่อยู่เลขที่ -       หมู่ -       ซอย -       ถนน -      

ต. -       อ. -       จังหวัด ระยอง      

รหัสไปรษณีย์ -       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด 119 คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท บริษัท สตีลโพรแชสซิ่ง ไทยแลนด์จำกัด       ชื่อบริษัท (English) Steel Processing (THAILAND) Co.Ltd      

ที่อยู่บริษัท 64/5 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -