Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภค      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 19 เม.ย. 2554       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ. 1092      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานธรรมบาลมวลชน

ชื่อสหภาพ(English) LABOUR LAW KEEPER MASSES UNION      

ที่อยู่เลขที่ 28/41       หมู่ 10       ซอย -       ถนน -      

แขวง คลองกุ่ม       เขต บึงกุ่ม       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10240       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด 270 คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท บริษัทไบเออร์สด๊อรฟ(ประเทศไทย)จำกัด       ชื่อบริษัท (English) Beiersdorf (Thailand) Co.,Ltd      

ที่อยู่บริษัท นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ถ.บางนา-ตราด กม. 24 ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ เยอรมัน