Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม ยานยนต์      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 31 ก.ค. 2552       ทะเบียนสหภาพเลขที่ รย.60/2552      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานเกทส์ยูนิทตะ ประเทศไทย

ชื่อสหภาพ(English) Gate Unita Worker's Union      

ที่อยู่เลขที่ -       หมู่ -       ซอย -       ถนน -      

ต.ปลวกแดง       อ.ปลวกแดง       จังหวัด ระยอง      

รหัสไปรษณีย์ 21150       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ คุณณัฐศร นันทชัย       เบอร์โทร 0819330963      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด 200 คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ ดำเนินกิจกรรมอยู่       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) เดือน จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท -       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ ญี่ปุ่น