Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม การสื่อสาร      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 14 ส.ค. 2546       ทะเบียนสหภาพเลขที่ สรร.58      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ชื่อสหภาพ(English) Telecommunacation Authority State Enterprise Workers Union of Thailand      

ที่อยู่เลขที่ 72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม       หมู่ -       ซอย -       ถนน เจริญกรุง      

แขวง บางรัก       เขต บางรัก       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10500       หมายเลขโทรศัพท์ 02-6142444       หมายเลขโทรสาร 02-6142282      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท บริษัท การสื่อสารแห่งประเทศไทย โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ ไทย