Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม ก่อสร้าง      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 15 ก.ค. 2534       ทะเบียนสหภาพเลขที่ สรร.25      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ไม้อัดไทย

ชื่อสหภาพ(English) Thai Plywood State Enterprise Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 548       หมู่ -       ซอย -       ถนน สรรพาวุธ      

แขวง บางนา       เขต บางนา       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10260       หมายเลขโทรศัพท์ 02-3985155       หมายเลขโทรสาร 02-3991384      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ นายฉลอง รักษาศรี       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท -       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ ไทย