Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม ขนส่ง      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 15 พ.ค. 2534       ทะเบียนสหภาพเลขที่ สรร.05      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ชื่อสหภาพ(English) The Labour Union of Port Authority of Thailand      

ที่อยู่เลขที่ -       หมู่ -       ซอย -       ถนน ท่าเรือ      

แขวง คลองเตย       เขต คลองเตย       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10110       หมายเลขโทรศัพท์ 022693770       หมายเลขโทรสาร 022401811      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ นายสมเกียรติ รอดเจริญ       เบอร์โทร 081-8380412      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท -       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ ไทย