Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนยานยนต์      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 19 พ.ค. 2552       ทะเบียนสหภาพเลขที่ ชบ.139/2552      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานโกบอล ฟลีท เซลส์

ชื่อสหภาพ(English) GLOBAL FLEET SALES WORKERS      

ที่อยู่เลขที่ -       หมู่ -       ซอย -       ถนน -      

ต. -       อ. -       จังหวัด ชลบุรี      

รหัสไปรษณีย์ 20230       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ นายปริญญา ใครหิน       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 150 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด 350 คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท บริษัท โกบอล ฟลีท เซลส์ จำกัด       ชื่อบริษัท (English) GLOBAL FLEET SALES CO.LTD      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ ไทย