Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม สิ่งทอและตัดเย็บ      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 20 มี.ค. 2534       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.494      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานอาเชี่ยนการ์เมนท์

ชื่อสหภาพ(English) Asia Garment Labour Union      

ที่อยู่เลขที่ 364       หมู่ 1       ซอย หมู่บ้านเอื้อพัฒนานิเวศน์       ถนน ศรีนครินทร์      

ต.บางแก้ว       อ.บางพลี       จังหวัด สมุทรปราการ      

รหัสไปรษณีย์ 10540       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด 36 คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท อาเชียนการ์เม้นท์ บจก       ชื่อบริษัท (English) ASIAN GARMENT CO., LTD.      

ที่อยู่บริษัท -      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -