Thai / English

ประเภทอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภค      

วันที่จดทะเบียนสหภาพ 27 ก.ค. 2533       ทะเบียนสหภาพเลขที่ กธ.466      

ชื่อสหภาพ(ภาษาไทย) สหภาพแรงงานจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

ชื่อสหภาพ(English) Johnson and Johnson Thailand Workers Union      

ที่อยู่เลขที่ 159/123       หมู่ 13       ซอย หมู่บ้านสินอนันต์       ถนน -      

แขวง มีนบุรี       เขต มีนบุรี       จังหวัด กทม.      

รหัสไปรษณีย์ 10510       หมายเลขโทรศัพท์ -       หมายเลขโทรสาร -      

ที่อยู่ปัจจุบัน -      

ประธานสหภาพ -       เบอร์โทร -      

E-mail สหภาพ -       Website สหภาพ -      

จำนวนสมาชิกทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

จำนวนพนักงานทั้งหมด - คน      พนักงานหญิง - คน      พนักงานชาย - คน     

คนงานรับเหมาค่าแรงทั้งหมด - คน      เป็นหญิง - คน      เป็นชาย - คน     

สหภาพแรงงานเป็นสมาชิก

  • กลุ่มย่าน -      
  • สหพันธ์แรงงาน -      
  • สภาองค์การ -      
สหภาพแรงงานยังมีกิจกรรมอยู่หรือไม่ -       ระยะเวลาการใช้ข้อตกลง - ครั้ง/ปี     

การเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสหภาพแรงงานเป็น (รายเดือน / รายปี / เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน) - จำนวน - บาท / เปอร์เซ็นต์     

ชื่อบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) บจก       ชื่อบริษัท (English) -      

ที่อยู่บริษัท 106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520      

เบอร์โทรบริษัท -       เบอร์โทรสารบริษัท -      

บริษัทตั้งอยู่ในเขตจังหวัด -       Email บริษัท -      

บริษัทส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง -       เจ้าของกิจการ -