Thai / English

แถลงการณ์ ต่อ ข้อพิพาทแรงงาน ของพนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา


นายอิสระ มุสิกอง
11 .. 54
นายอิสระ มุสิกอง

แถลงการณ์ ต่อ ข้อพิพาทแรงงาน ของพนักงานโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา

(บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

ถึง พี่น้องประชาชน , สื่อมวลชน , ผู้ใช้แรงงาน , นักวิชาการ, นักศึกษา , ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทุกท่าน

พนักงาน โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ จำนวน 259 คน ทั้งระดับปฎิบัติการและระดับบังคับบัญชา ได้ร่วมกันลงลายมือชื่อ

ยื่นข้อเรียกร้อง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ที่ได้ให้สิทธิลูกจ้างในการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ต่อฝ่ายบริหาร ของบริษัท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 จำนวน 16 ข้อ ซึ่งได้มีการประชุมเจรจา

เป็นทางการจำนวน 6 ครั้ง และนอกรอบอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งได้มีการเจรจาครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 โดยตัวแทน

ฝ่ายบริษัท ตอบปฎิเสธ ข้อเรียกร้อง ของพนักงาน ทั้งจำนวน 16 ข้อ ซึ่งข้อเรียกร้อง ทั้ง 16 ข้อของพนักงานประกอบด้วย

1.ให้บริษัทจัดหาเครื่องแบบการทำงาน รองเท้า เซพตี้ อย่างน้อยปีละ 1 คู่ ชุดทำงานปีละ 3 ชุด และสำหรับพนักงานสำนักงานให้จ่ายเป็นค่าตัดชุด เท่ากับ ราคา ที่พนักงานฝ่ายผลิตได้รับ

2.ให้บริษัทจัดเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงาน ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี ทั้งนี้บุตรต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี

และไม่เกิน จำนวน บุตรที่ได้รับสิทธิ ไม่เกิน 2 คน

3.ให้บริษัทจัดเงินสวัสดิการสำหรับค่ารักษาพยาบาล บุตร / สามี / ภรรยา พนักงาน ในกรณีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

โดยให้จ่ายตามจริง แต่ทั้งนี้ ไม่เกิน ครอบครัวละ 25000 บาท / ปี

4.ให้บริษัทปรับเงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ ทั้งระดับ ปฎิบัติการ และระดับบังคับบัญชา ร้อยละ 4.5 ต่อปี ของเงินเดือนมูลฐาน

5.ให้บริษัทจ่ายเบี้ยขยัน ให้กับพนักงาน ที่มาปฎิบัติงาน สม่ำเสมอไม่ขาดงาน มาสาย หรือลาป่วย เว้นแต่เกิดจากการเจ็บป่วย

จากการทำงาน ในอัตราเดือนละ 3500 บาท

6.ให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนการทำงาน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และ ค่าอาหารพร้อมค่าเดินทาง

ให้กับพนักงาน อัตรา 3 เท่า กรณีเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ แก็สรั่ว หรือ หน่วยกลั่นมีปัญหา สำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชา

ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าทำงานล่วงเวลา มาทำงานในกรณีเหตุฉุกเฉินในอัตรา 8000 บาท

7.ให้บริษัทกำหนดหลักการจ่ายเงิน ตามแผน ESP

8.ให้บริษัทจ่ายเงินได้พิเศษ อัตราจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1 เท่าของเงินเดือนมูลฐาน พร้อมเงินบวกเพิ่มพิเศษ 1.5 แสนบาท

9.ให้บริษัท จัดของที่ระลึกสำหรับ รางวัลอายุงาน

10. ให้บริษัท ยกเลิกการจ้างงาน คนงานเหมาค่าแรง คนงานรับเหมาช่วง โดยให้รับเข้าเป็นพนักงานประจำ ของบริษัท

ในหน่วยงานดังนี้ หน่วยงานแผนก ซ่อมบำรุง ที่เป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง ชั่วคราว พนักงานห้องแล็ป

พนักงานแผนก คอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และเจ้าหน้าที่ประจำห้อง อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล

11.ให้บริษัท จ่ายเงินค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยง ในกรณี ที่ถูกสั่งให้ไปทำงาน ของบริษัท นอกสถานที่

ค่าเดินทางอัตรา 12 บาท / กิโลเมตร ค่าที่พัก จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 2500 บาท / คืน เบี้ยเลี้ย วันละ 250 บาท

12.ให้บริษัทยกเลิก ระบบการสอบ Web Cat โดยให้นำการ สอบความรู้ ระบบ KU มาใช้แบบเดิม ในการปรับเลื่อนตำแหน่ง

13.ให้บริษัทปรับอัตราการขึ้นเดือนประจำปี ตามระดับผลงาน ผลงานพอใจ 7 % ผลงานดี 8 % ผลงานดีมาก 9 %

14.ให้บริษัทปรับอัตราตัวคูณ สำหรับเงินตามแผนรางวัลอายุงานในอัตรา 0.5 ทุกระดับของรางวัลอายุงานที่มีสิทธิเบิกได้

15.ให้บริษัท ปรับเพิ่มวันลาหยุดพักผอนประจำปี เมื่อ ทำงานครบ 20 ปีบวกเพิ่มหลังปีที่20ได้ปีละ 1 วันแต่ไม่เกิน 25 วันต่อปี

16.ข้อเรียกร้องให้มีผลบังคับเฉพาะพนักงานที่ลงลายมือชื่อยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้น

โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ตั้งอยู่เลขที่ 118 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 038-408000 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 3195 / 17-19 อาคารเอสโซ่ ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กทม.10110

โทรศัพท์ 02-2624000 ดำเนินธุรกิจ การกลั่นน้ำมัน และจัดจำหน่าย สินค้า ปิโตรเลี่ยม ครบวงจร ภายใต้สัญลักษณ์ ESSO และ Mobil -1 ทุนจดทะเบียน 17,110,007,246.71 บาท สัญชาติ อเมริกา ซึ่งเป็นบริษัท ยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของพลังงานระดับโลก ภายใต้ บริษัท เอ็กซอนโมบิล ที่มีผลกำไร ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกมาตลอด มีจำนวน พนักงานทั้งหมด จำนวน 700 คน

ประจำโรงกลั่นน้ำมันศรีราชา จำนวน 370 คน ที่เหลือ ประจำสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ แยกเป็นพนักงานระดับปฎิบัติการประมาณ 230 คน ที่เหลือ เป็นพนักงานระดับบังคับบัญชา บริษัทได้ดำเนินการธุรกิจด้านน้ำมัน ในประเทศไทย มายาวนาน มีกำลังการผลิตการกลั่นน้ำมันดิบ 177,000 บาร์เรล ต่อวัน ซึ่งขณะนี้ได้มีการขยายการลงทุนมูลค่าเพิ่มอีก ประมาณ 15000 ล้านบาท บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ เมื่อปี 2551 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดคือ บ.เอ็กซอน โมบิล อินเตอร์เนชั่นแนล 65.43% กระทรวงการคลัง 7.33 % และบริษัท ต่างชาติ 7.20 % ที่เหลือเป็นนักลงทุนรายย่อย ในตลาดหลักทรัพย์ ประมาณ 20.04 % ผลประกอบการในปี 2552 มีกำไรสุทธิ 4,450,564 ล้านบาท ซึ่งได้รับการรับรอง จากผู้สอบบัญชี เมื่อ 26 ก.พ.2553 หรือ สามารถดูได้ที่ www.esso.co.th

ตารางเปรียบเทียบ ของบริษัท น้ำมันในประเทศไทย ปี 2553

บริษัท พนักงาน(โรงกลั่น) กำลังการผลิต กำไรปี 2552 ผลตอบแทน(โบนัส) เงินขึ้น

เอสโซ่ 370 คน 177000 บาร์เรล / วัน 4,450,564,000 1 เดือน -

ไทยออยล์ 500 คน 275000 บาร์เรล / วัน 9,086,178,432 5.5 เดือน 7.0 %

ไออาร์พีซี ประมาณ 700 คน 215000 บาร์เรล / วัน 4,185,163,189 5.5 เดือน 6.5

สตาร์ 300 คน 155000 บาร์เรล / วัน 5,534,423,484 5.5 เดือน 6.5

ปตท.(PTTAR) ทั้งบริษัท 1046 คน 280000 บาร์เรล / วัน 9,260,956,345 5.5 เดือน 6.5

บางจาก 120000 บาร์เรล / วัน 7,747,888,102 ไม่มีข้อมูล -

พี่น้องประชาชน , สื่อมวลชน , ผู้ใช้แรงงาน , นักวิชาการ, นักศึกษา , ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทุกท่าน พนักงานได้มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีการเจรจา ข้อเรียกร้องขึ้น กับตัวแทนฝ่ายบริษัท เพื่อที่จะหาข้อยุติ ในการที่จะทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ให้เกิดขึ้น โดยได้มีความพยายาม ในการนัดประชุมเจรจา ขึ้น ในวันพุธ ที่ 9 ก.พ. 2554 ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี แต่ตัวแทน นายจ้างได้แจ้งหนังสือ มาขอยุติการเจรจา และยืนยันคำตอบเดิม ที่จะไม่ให้อะไร

กับพนักงานเลย สักข้อเดียว แม้แต่รองเท้าเซพตี้ ที่ใส่ทำงานปี ละ 1 คู่ และชุดทำงานปีละ 3 ชุด และจะไม่ไปเจรจากับตัวแทนพนักงานในวันดังกล่าว ซึ่งการใช้สิทธิ ในการยื่นข้อเรียกร้อง ก็เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย อันพึงเป็นสิ่งที่กฎหมายแรงงานภายในประเทศไทยให้ให้สิทธิกับลูกจ้างที่ทำงานสามารถพึงกระทำได้ ดังนั้นพนักงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งเป็น

ข้อพิพาทแรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามของกลไกของกฎหมายแรงงาน ซึ่งไม่ได้เป็นความต้องการของคนงาน ในเรื่องที่จะให้เกิดเป็นข้อพิพาท แต่เมื่อ ถึงทางตัน ก็มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยกลไกดังกล่าว พนักงาน จึงขอแจ้งให้กับ พี่น้องประชาชน , สื่อมวลชน , ผู้ใช้แรงงาน , นักวิชาการ, นักศึกษา , ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ทุกท่าน ทราบว่าพวกเราพนักงาน ทั้งจำนวน 259 คน

ที่เป็นข้อพิพาทแรงงาน ยังมีความทุ่มเท และมีความรับผิดชอบ เป็นอย่างดี ต่อไป ในการที่จะผลิตน้ำมัน และ ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลี่ยม ที่มีคุณภาพอย่างดีเหมือนเดิม สู่ตลาดต่อไปแม้ว่า พวกเราจะไม่ได้รับการดูแล ในเรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการ

ที่เหมาะสมและเป็นธรรม เหมือน บริษัทน้ำมันอื่น ที่ได้รับค่าตอบแทนในการทำงาน พวกเราจึงมีความจำเป็นต้องแถลงการณ์

ข้อเท็จจริง เพื่อให้พี่น้องประชาชน และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เอสโซ่ และ โมบิล วัน ทุกท่านทราบ และมีความมั่นใจ

ทั้งนี้ พี่น้องประชาชน และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เอสโซ่ และ โมบิล วัน สามารถสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริง กรณีข้อพิพาทแรงงานได้ที่ นายอิสระ มุสิกอง ตัวแทนพนักงาน โทร.081 – 4259699 อีเมล์ orft _workers@hotmail.com

ด้วยความสมานฉันท์