Thai / English

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑ / ๒๕๕๓

เรียน สมาชิกสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย พี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป
สหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย
02 มี.ค. 53
สหภาพแรงงานมิชลิน

แถลงการณ์ฉบับที่ ๑ / ๒๕๕๓

เรียน สมาชิกสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย พี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป

สวัสดีเพื่อนพนักงานทุกท่าน แถลงการณ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและบอกกล่าวเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกบริษัทฯของเรา หลังจากมีการชุมนุม เนื่องจากบริษัท สยามมิชลิน จำกัด หักเงินเดือนพนักงาน ๑๓.๐๔ % เมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๕๒ และสามารถตกลงกันได้เมื่อ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๒ บริษัทฯตกลงจะเรียกพนักงานทั้งหมดกลับเข้าทำงาน แต่เวลาผ่านมาเกือบ ๑ ปี บริษัทฯยังเรียกกลับเข้าทำงานไม่หมด ที่ผ่านมาบริษัทฯจะเรียกเข้าเป็นชุดๆ ชุดแรกจะต้องเข้าอบรมที่วัดเป็นเวลา ๑ วัน ชุดที่ ๒ อบรมเป็นเวลา ๓วัน ชุดที่๓และชุดถัดๆมาอบรมเป็นเวลา ๕ วัน ส่วนชุดสุดท้ายซึ่งเป็นชุดที่มีคณะกรรมการสหภาพฯ และ กรรมการลูกจ้าง รวมทั้งหมด ๒๑ คน เข้าอบรมเป็นเวลา๑๐วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งบริษัทฯ(ผู้จัดการบุคคล)ให้สัญญาว่าหลังจากเข้าอบรมที่วัดเสร็จแล้วจะเรียกกลับเข้าทำงานทั้งหมด แต่บริษัทฯมิได้ปฏิบัติเช่นนั้น ผู้จัดการบุคคลได้เดินทางมาพบพนักงานและแจ้งให้ทราบว่าในวันที่๑,๒ กุมภาพันธ์๒๕๕๓ให้พนักงานเข้าพบเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ โดยแยกผู้ที่ไม่มีคดีทั้งหมด ๙ คน ให้ทำในบริษัทฯส่วนรองประธานสหภาพถูกย้ายไปปฏิบัติงานอยู่ที่โกดังส่งยาง NSC สำหรับผู้ที่มีคดีความอีก ๑๒ คนซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานและเป็นกรรมการลูกจ้าง ยังคงไม่ให้กลับเข้าทำงานแต่มอบหมายงานให้ไปฝึกอบรมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๓ ชลบุรี ในหลักสูตรช่างเชื่อม , ช่างกลึงโลหะและช่างอื่นๆ ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๓ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นต้นไป พี่น้องครับหลักสูตรนี้การบุคคลแหลมฉบังเป็นคนต้นคิดเพื่อต้องการแยกพวกเราออกจากกัน แต่พวกเราก็รู้ดีว่าเขาคิดและทำอะไรอยู่ คนพวกนี้เขาไม่เคยคิดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ไร้สัจจะ ไม่เคยรักษาคำพูด ขณะที่ส่งพวกเราไปฝึก การบุคคลได้เข้ามาเจรจาหลายครั้งและได้ลงทุนจ้างที่ปรึกษาที่มีค่าตัวที่แพงมาก เข้ามาเจรจา โดยเสนอว่า ๑.จะเสนอให้บริษัทฯรับพวกเราเข้าทำงานทั้งหมดในวันที่๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ๒.ในปีนี้ขอร้องอย่ายื่นข้อเรียกร้องได้ไหม? ๓.เรื่องคดีความจะประสานให้พนักงานที่แจ้งความไปให้การชั้นศาลว่าไม่ติดใจเอาความเรื่องราวจะได้จบ พี่น้องครับถึงตรงนี้เราก็พอรู้แล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนสร้างเรื่องราวทั้งหมดแต่กลับโยนความผิดให้พวกเรา ที่ผ่านมาการเจรจาเกิดขึ้นหลายครั้งทั้งในบริษัทฯและที่สถาบันฯ แต่การบุคคลก็ไม่เคยยอมรับฟังเหตุผลของพวกเราเลย

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ การบุคคลได้มอบหมายงานโดยทำเป็นหนังสือให้พนักงานทั้ง ๑๒ คน เข้ารับการฝึกอบรมและทุกคนต้องกรอกใบสมัครเพื่อรับการฝึก พวกเราทุกคนไปฝึกอบรมตามคำสั่งแต่ไม่กรอกใบสมัครเนื่องจากไม่ตรงกับสายงานที่ทำอยู่และไม่เต็มใจที่จะฝึก แต่ที่ต้องมาเนื่องจากถูกบริษัทฯบังคับให้มา

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์๒๕๕๓ บริษัทฯลงโทษเป็นหนังสือตักเตือนพนักงาน ๙ คน ส่วนอีก ๓ คน ยังลงโทษไม่ได้เนื่องจากเป็นกรรมการลูกจ้าง บริษัทฯต้องยื่นขออำนาจศาลก่อน ตอนนี้หมายศาลออกมาแล้วให้ไปรายงานตัวในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มี.ค.๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.ซึ่งสหภาพฯได้ทำหนังสือคัดค้านและยกเลิกการส่งตัวไปฝึกอบรมในครั้งนี้และคัดค้านการออกหนังสือตักเตือนจากบริษัทฯ แล้ว

พี่น้องครับพวกเราทั้ง ๑๒ คน ที่ยังไม่ได้กลับเข้าทำงานมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีกำลังใจที่ดีมากแต่ก็อดเสียดายไม่ได้ที่บริษัทฯต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในครั้งนี้ พี่น้องลองคำนวณค่าใช้จ่ายดูนะครับ เริ่มที่เงินเดือน๑๒ คน เฉลี่ย ๑๘,๐๐๐บาทX ๑๒ คน=๒๑๖,๐๐๐ บ/ด ค่าเดินทางวันละ ๓๖บาทต่อคนต่อวัน =๙,๕๐๔ บ/ด ค่าเดินทางด้วยรถตู้ ๑,๙๐๐บาทต่อวัน=๔๑,๘๐๐บ/ด ค่าอาหาร ๖๐บาทต่อคนต่อวัน=๑๕,๘๔๐ บ/ด รวมค่าใช้จ่ายต่อเดือน=๒๑๖,๐๐๐+๙,๕๐๔+๔๑,๘๐๐+๑๕,๘๔๐=๒๘๓,๑๔๔ บาท คูณ ๓ เดือน =๘๔๙,๔๓๒ บาท ค่าลวดเชื่อม ๓๔,๒๕๐บาท เหล็กราคาประมาณ ๔๐,๐๐๐บาท รวมทั้งสิ้น ๙๒๓,๖๘๒ บาทและยังไม่รวมชุดฝึกซึ่งประกอบไปด้วย หน้ากากเชื่อม เสื้อshop รองเท้า เอี๊ยมหนัง ผ้าคลุมหน้า แว่นตา ถุงมือกันความร้อน และอื่นๆ รวมเบ็ดเสร็จ ๓ เดือนใช้เงินกับโครงการนี้ไม่น่าต่ำกว่า ๑ ล้านบาท แล้วยังไม่รู้ว่าพวกเราจะทำได้หรือเปล่าเพราะไม่เคยฝึกด้านนี้มาก่อน รวมทั้งบริษัทฯเสียโอกาสที่พวกเราไม่ได้เข้าไปผลิตยางด้วย

ส่วนเพื่อนพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพฯที่เคยออกมาชุมนุมประท้วงหลังจากรับกลับเข้าทำงานก็ถูกบริษัทฯกลั่นแกล้ง โยกย้าย กดดันต่างๆนานา มีการลงโค๊ดทำงานในช่วงที่มีการชุมนุมเป็นการ ”ขาดงาน“ การปรับค่าจ้างประจำปีก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่พวกเราก็ไม่ได้ยึดติดอะไรมากมายเนื่องจากเข้าใจในเหตุการณ์ดีแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนพนักงานที่ได้รับการปรับค่าจ้างที่สูงเป็นประวัติการณ์และต้องขอขอบคุณเพื่อนพนักงาน โดยเฉพาะสายช่างและระดับ shift opr. ที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกสหภาพฯของเราเป็นจำนวนมาก

พี่น้องครับจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบริษัทฯไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงสภาพการจ้าง ไม่มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหา พยายามหาเหตุที่จะไม่ให้กรรมการสหภาพฯได้เข้าทำงานและกลั่นแกล้งไม่ให้ดำเนินกิจกรรมตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ มุ่งทำลายสหภาพแรงงานโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบความเป็นอยู่ของลูกจ้าง ไม่คำนึงถึงเรื่องคุณธรรม,ละเมิดกฎหมาย,ละเมิดสิทธิแรงงาน ,ละเมิดสิทธิมนุษยชน และขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ สหภาพแรงงานเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งของคนงานและคอยดูแลผลประโยชน์ให้คนงานทุกคนแต่องค์กรนี้จะเข้มแข็งได้ต้องอาศัยพี่น้องพนักงานทุกคนมาเป็นสมาชิก เราขอสัญญาว่าจะบริหารงานและให้ความร่วมมือกับบริษัทฯในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายและความสำเร็จของบริษัทฯและขององค์กรของเรา

ดังนั้นสหภาพแรงงานมิชลิน ประเทศไทย ขอชี้แจงข้อเท็จจริงมายังสมาชิกสหภาพฯ พี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป เพื่อขอความเป็นธรรม ให้บริษัทฯรับพวกเรากลับเข้าทำงานในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสมด้วยความสมัครใจรวมทั้งให้บริษัทฯยกเลิกการฝึกอบรมที่สถาบันฯและยกเลิกหนังสือตักเตือนของพนักงานทั้ง ๑๒ คน ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ธนกร สมสิน)

ประธานสหภาพแรงงานมิชลินประเทศไทย